ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-561139 เว็บไซต์ www.chaturaphakphiman.go.th 

 
 
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน

๑. ด้านกายภาพ

          ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

          ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  บนถนนสายร้อยเอ็ด  จตุรพักตรพิมาน เกษตรวิสัย  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นระยะทาง  ๒๖  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  เป็นระยะทางประมาณ ๕๓๖ กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒,๐๐๐  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

          ทิศเหนือ          ติดกับ   เทศบาลตำบลโคกล่าม

          ทิศใต้               ติดกับ   เทศบาลตำบลหัวช้าง

          ทิศตะวันออก   ติดกับ   เทศบาลตำบลหัวช้าง

          ทิศตะวันตก      ติดกับ   เทศบาลตำบลหนองผือ

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

                   ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกฉัยงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๓๕ และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

          ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า พายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งซึ่งอาจนานประมาณ ๑ ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

๑.๔ ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %  

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

                   ลำห้วย           -         แห่ง     สระน้ำ           ๓        แห่ง

                   หนองน้ำ          ๓        แห่ง     บ่อน้ำตื้น         -         แห่ง

                   ลำคลอง           -         แห่ง     บ่อบาดาล        ๕        แห่ง

                   บึง                -         แห่ง     อ่างเก็บน้ำ        ๑        แห่ง

                   แม่น้ำ             -         แห่ง     ฝาย               ๒        แห่ง

                   อื่นๆ (ระบุ)       -         แห่ง     เหมือง            -         แห่ง

 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

 

๒. ด้านการเมือง / การปกครอง

          ๒.๑เขตการปกครอง

โดยได้แบ่งพื้นที่การปกครองในเขตเทศบาล  เป็น  ๓  หมู่บ้าน  ๖  ชุมชน  ดังนี้

          หมู่ที่  ๑  ตำบลหัวช้าง (บ้านคุ้มใต้)

-  ชุมชนรวมน้ำใจคุ้มใต้พัฒนา

                   -  ชุมชนคเณศจตุรถี

                   -  ชุมชนตลาดใหม่พัฒนา

          หมู่ที่  ๒  ตำบลหัวช้าง  (บ้านคุ้มตลาด)

-  ชุมชนวัดสุทัศน์ร่วมใจพัฒนา

 หมู่ที่  ๓  ตำบลหัวช้าง (บ้านคุ้มเหนือ)

                   -  ชุมชนเอกอาษาร่วมใจพัฒนา

                   -  ชุมชนร่วมสร้างชุมชนสามัคคี

 ๒.๒ การเลือกตั้ง

                เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจตุรพักตรพิมาน ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  ชุมชน  หมู่ที่ ๑    

เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปด้วย ชุมชน หมูที่ ๒ และหมู่ที่ ๓  

๓.  ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

          จำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลมีทั้งสิ้น  ๔,๑๐๓  คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,๔๕๙ ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เท่ากับ  ๑,๐๒๖.๐๐  คน/ตารางกิโลเมตร   

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

บ้านคุ้มใต้

๙๙๔

๑,๐๘๒

๒,๐๗๖

๗๗๗

บ้านคุ้มตลาด (วัดสุทัศน์)

๓๑๘

๓๔๘

๖๖๖

๒๕๕

บ้านคุ้มเหนือ (วัดกลาง)

๖๗๐

๖๙๑

๑,๓๖๑

๔๒๗

 

รวม

๑,๙๘๒

๒,๑๒๑

๔,๐๑๓

๑,๔๕๙

 

หมายเหตุ  ข้อมูล  งานทะเบียนและบัตร  ณ  เดือน ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

      ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35-55 ปี

 

๔. สภาพสังคม

 ๔.๑ การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน        

          ในพื้นที่เขตเทศบาลมีสถานศึกษา  ประกอบด้วย

          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ในสังกัดเทศบาล  จำนวน  ๑  แห่ง

          -  สถานศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต  ๑   

                 จำนวน  ๑  แห่ง

          -  สถานศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาในสังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน 

   จำนวน  ๑  แห่ง

          -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  ๑ แห่ง

          -  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ห้องสมุดประชาชนอำเภอ  จำนวน  ๑ แห่ง

 

๔.๒      การสาธารณสุข

          การให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล

          - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน   จำนวน  ๑  แห่ง

          - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  ๔  แห่ง

          - คลินิก  จำนวน  ๒  แห่ง

          - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)  จำนวน  ๓ แห่ง

          - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จำนวน  ๑๒๙  คน

          นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน  อยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔ (ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวช้าง  ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง

๔.๓  อาชญากรรม

                    เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติด

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
พรบ
ดำเนินการแล้ว
สายด่วนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการ
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สสส
สำนักงาน กพ.
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
การท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการค้าภายใน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
รัฐบาลไทย
หน่วยงานฐานข้อมูลของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น