ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-561139 เว็บไซต์ www.chaturaphakphiman.go.th 

 
 
 ประวัติอำเภอจตุรพักตรพิมาน
        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านเมืองหงส์ เป็นเมืองจตุรพักตรพิมาน เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม จัตวาศก พ.ศ. 2425    และในหลวงพรหมพิทักษ์ (ท้าวพรหม) บุตรชายพระรัตนวงษ์ (ท้าวคำสิงห์) เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ คนที่ 12 เป็นพระธาดาอำนวยเดช (ต้นสกุล “สุวรรณธาดา”) เป็นเจ้าเมืองคนแรก และเป็นอำเภอเมือง พ.ศ. 2440   โดยมีพระธาดาอำนวยเดชเป็นนายอำเภอคนแรก

ประวัติพระธาดาอำนวยเดช
        พระธาดาอำนวยเดช มีนามเดิมว่า “พรหม” เป็นบุตรของพระรัตนวงษา (ท้าวคำสิงห์) เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ลำดับที่ ๑๒ กับญาแม่โซ่นแป้ เกิดปีระกา เดือน ๙ พ.ศ. ๒๓๙๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในขณะที่บิดาดำรงตำแหน่งเป็นอุปฮาดเมืองสุวรรณภูมิ

        ในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ขณะมีอายุได้ ๑๘ ปี บิดาได้ส่งไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กเพื่อเรียนวิชาการเมืองการปกครอง ในพระบรมมหาราชวังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕     เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นท้าวมหาไชย ตำแหน่งราชบุตรเมืองสุวรรณภูมิ
        ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น หลวงพรหมพิทักษ์ (พรหม) ตำแหน่งอัครวงษ์เมืองเกษตรวิสัย
        ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอัครฮาดเมืองเกษตรวิสัย
        ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระธาดาอำนวยเดช เจ้าเมืองจตุรพักตรพิมาน ขึ้นกับเมืองสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๔๔ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๒๕
        ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้มีการปฏิรูปการปกครองโดยแบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เมืองจตุรพักตรพิมาน ในขณะนั้นจึงได้ถูกจัดตั้งเป็นอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมีพระธาดาอำนวยเดช เป็นนายอำเภอคนแรก จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๕ อายุครบ ๖๐ ปี จึงเกษียณอายุราชการและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรมการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่ให้การปรึกษา ข้อราชการงานเมืองต่างๆ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

        ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้มีการตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น พระธาดาอำนวยเดชจึงได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “สุวรรณธาดา” ได้จารึกในใบพระราชทานนามสกุล เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ซึ่งคำว่า สุวรรณ แปลว่า ทอง หรือเชื้อสายมาจากสุวรรณภูมิ ธาดา แปลว่า พระพรหมซึ่งเป็นเทพผู้สร้างโลก

        ระหว่างที่ท่านเป็นเจ้าเมืองและนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในข้อราชการงานเมืองเป็นอย่างมาก   ได้บริหารบ้านเมืองตามหลัก 

        ธรรมาภิบาล รวมถึงได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองจตุรพักตรพิมานอย่างมากมาย ขอคุณความดีและบุญกุศลที่ท่านได้สร้างขึ้นจงช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองป้องกันให้ชาวจตุรพักตรพิมานมีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และชื่อเสียงคุณงามความดีของท่านจะสถิตสถาพรในดวงใจของชาวจตุรพักตรพิมานชั่วกาลนาน

การเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
        เดิมเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน มีฐานะเป็นสุขาภิบาลจตุรพักตรพิมาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศใน     ราชกิจจานุเบกษา (มีผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2542) และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 วรรค 2 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 7

 

 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
พรบ
ดำเนินการแล้ว
สายด่วนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการ
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สสส
สำนักงาน กพ.
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
การท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการค้าภายใน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
รัฐบาลไทย
หน่วยงานฐานข้อมูลของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น