ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-561139 เว็บไซต์ www.chaturaphakphiman.go.th 

 
 
ผังโครงสร้างองค์กร

      

สถานที่ราชการที่ควรรู้

     

สถานที่ราชการที่ควรรู้

1. ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุุรพักตรพิมาน

     จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร.043-561080

2. เทศบาลตำบลจตุรพัตรพิมาน  ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุุรพักตรพิมาน
     จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-561139 
3. ที่ดินอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุุรพักตรพิมาน

     จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-561249
4.  สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุุรพักตรพิมาน

     จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-561120 
5.  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชฏาภิเษก 
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุุรพักตรพิมาน

     จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-561148-9 
6.  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุุรพักตรพิมาน

     จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 093-5535293 
7.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจตุรพักตรพิมาน โทร. 043-561024

 


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
พรบ
ดำเนินการแล้ว
สายด่วนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการ
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
สสส
สำนักงาน กพ.
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
การท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการค้าภายใน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
รัฐบาลไทย
หน่วยงานฐานข้อมูลของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น